Požiadavky na registračnú pokladnicu

memory-fiscalFiskálna pamäť

 • elektronická registračná pokladnica musí v časti neprístupnej používateľovi obsahovať fiskálnu pamäť, kde sa budú ukladať údaje o evidencii tržieb,
 • do fiskálnej pamäti sa ukladá obchodné meno a adresa (UPOZORNENIE: Zápis je možný len raz), ochranný znak, DKP, DIČ, IČ DPH, dátum uvedenia do prevádzky, sadzby daní a meny a ich zmeny, denné uzávierky, vymazanie pokladnice, odpojenie displeja, fiskálnej pamäte a tlačiarne, kontrolný kód elektronického žurnálu a informácia o povinnej údržbe,
 • fiskálna pamäť musí byť čitateľná pomocou PC,
 • kapacita fiskalnej pamäte musí postačovať pre denné uzávierky na 5 rokov (t. j. 1825 uzávierok),
 • modul fiskálnej pamäte je potrebné vymeniť po naplnení kapacity,
 • výmenu môže vykonať len servisná organizácia pri zmene údajov alebo vlastníka (pri neoprávnenom zásahu sa uložené údaje poškodia, príp. môže dôjsť až k ich strate), musí byť umožnené meniť daňové hladiny.

uzavierka-prehladovaPokladnica musí zabezpečiť:

 • ochranu pred zmenou zaevidovaných tržieb, resp. možnosť zistenia takého zásahu prostredníctvom plomby registrovanej na DR SR,
 • vykonanie uzávierky raz za 24 hodín, v opačnom prípade nie je možné pokračovať v predaji,
 • zhodu číselných údajov na displeji a účtenke,
 • vytlačenie ochranného znaku na účtovnom doklade (okrem tréningových dokladov) a uzávierke,
 • vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak,
 • vytlačenie „NEPLATNÝ DOKLAD" a „SKÚŠKA POKLADNICE" na účtenku,
 • vykonanie operácie vklad,
 • informovanie o potrebe vykonania povinnej údržby.

uctenkaPokladnica musí umožniť:

 • prečítanie údajov z fiskálnej pamäte,
 • vytlačenie pokladničných dokladov a vykonanie uzávierky,
 • vytlačenie iba jedného originálneho dokladu,
 • vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu 10 rokov,
 • uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne 90 dní,
 • zablokovanie pokladnice pri odpojení zariadení (displej, tlačiareň, fiskálna pamäť),
 • overenie pravosti kontrolného záznamu (elektronického žurnálu) kontrolným kódom,
 • pridanie plomby pre ochranu prístupu k elektronike,
 • vytlačenie všetkých znakov abecedy.

Plomby

 • pokladnice musia byť označené trieštivou plombou, ktorá má rozmer 45 × 20 mm,
 • plomby obsahujú hologram "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a sú označené poradovým číslom a číslom série,
 • plomby predáva DR SR, sú evidované u servisnej organizácie a sú neprenosné,
 • na konci kalendárneho roka až do januára DR SR vykonáva zúčtovanie pridelených plômb.

uzavierka-periodickaUzávierky

 • Mesačná uzávierka už nie je povinná a namiesto nej sa bude tlačiť intervalová. Intervalová uzávierka je detailná alebo sumárna uzávierka, ktorá môže byť vykonaná v akomkoľvek rozsahu podľa dátumu alebo čísla uzávierky. Podnikateľ je povinný z údajov prevádzkovej pamäte vyhotoviť dennú uzávierku v deň, kedy zaznamenal tržbu.

uzavierka-dennaDenná uzávierka obsahuje:

 • identifikáciu subjektu (DIČ, IČDPH, DKP, adresa), dátum a čas, ochranný znak, poradové číslo od uvedenia do prevádzky, počet dokladov a neplatných dokladov, obrat, záporný obrat, kumulovaný obrat, súčet dane v členení podľa sadzieb, súčet obratu v členení podľa sadzieb, súčet vrátení, záporných položiek, storien a zliav, súčet súm na neplatných dokladoch.