Základné pojmy

Elektronická registračná pokladnica (samostatná registračná pokladnica)

euro-200Elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok alebo počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.


Fiskálna pamäť

memory-fiscalTechnické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky.
Fiskálna tlačiareň (musí byť doplnená o PC a aplikačný program)

printerElektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok.

 


Prevádzková pamäť

memoryTechnické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia.


Vstavaný registračný program (firmware pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne)

program-vstavanyProgram riadiaci evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby.
Vlastný registračný program (PC aplikácia)

program-vlastnyProgram riadiaci prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni.
Komunikačný modul

komunikacny-modulTechnické zariadenie umožňujúce prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou slúžiacich na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby.Uvedenie pokladnice do prevádzky (fiskalizácia pokladnice)

okNa účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, predloží podnikateľ daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, s údajmi o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice a kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice. Tento doklad je predajca elektronickej registračnej pokladnice povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice.


Servisná organizácia

servisna-organizaciaFyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc, má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc a je zapísaná v registri servisných organizácií vedenom miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie.